دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدکاظم   سالم

پست الکترونیکی : m.salem@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس اداره آزمایشگاه های مرکز تحقیقات فیزیک

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/02/14

محمدکاظم سالم

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

^